card

Эрхэм зорилго: Хүний хөгжлийг дээдэлж, хөдөө аж ахуйд түшиглэсэн, байгаль орчинд ээлтэй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар сумын тогтвортой хөгжлийг хангана.