Нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа

Эхний өдөр нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, Онги голын эрэг дагуу , сүүлийн өдөр айл өрхүүд орчны цэвэрлэгээг хийлээ.

Нийтийн их цэвэрлэгээнд 21 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 210 хүн оролцож 2822 м2 талбайг цэвэрлэж, 5 тн хогийг нэгдсэн хогийн цэгт төвлөрүүллээ.