БАГУУДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХОГ ЦЭВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Иргэд малчид та бүхэн орчны хогоо цэвэрлэж, сумын нэгдсэн хогийн цэгт төвлөрүүлэх ажилд идэвхтэй оролцоорой.