Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал боллоо.

- Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны бүтэц орон тоог батлах тухай

-Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай

- Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөл, ажлын албаны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн тухай

- Сумын 2023 оны төсөв батлах тухай

- 2022 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнгийн тухай

- Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай

-“Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-орчны бохирдлыг бууруулах” зорилтот жилийн ажлын хэрэгжилт, үр дүнд үнэлгээ өгөх тухай

- Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай

- Хоршоог хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, үр дүн, 2023 оны оны төсөв батлах тухай

-Тогтоол хүчингүй болгох тухай

-Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

- “Ногоон сум” хөтөлбөрийн тайлангийн тухай

- Өмч хөрөнгө шийдвэрлэх тухай

-Баянгол сангийн үйл ажиллагааны тайлан, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө.