Сумын 2021 оны орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллага, орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, татварын орлогын төсвийн төсөл

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэг 1,400,879.9 мян/төгрөг буюу 1,658,3540.2 мян/төгрөгөөр эх үүсвэрийг тооцоолж, зарлага санхүүжилтийг төлөвлөсөн.

2021 онд түлш халаалтын зардлыг 5 хувиар нэмэгдүүлсэн буюу 2020 оны суурь зарлагыг тооцоолсноос бүх зардлыг 3 хувиар бууруулан тооцсон байна.